کلیدواژه‌ها = رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد. 
1. واکاوی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد: گامی به سمت روان‌شناسی هنجارمدار (توحیدی)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-33

محمد جهانبخت؛ فریبرز باقری