نویسنده = افضلی قادی، منا
تعداد مقالات: 1
1. پیشایندهای بسترآفرین رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-33

نیکو دیالمه؛ منا افضلی قادی