نویسنده = محمدی پویا(بیجوند)، فرامرز
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای قرآن کریم بر اساس مفهوم تفکر انتقادی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-49

فرامرز محمدی پویا(بیجوند)؛ اکبر صالحی