نویسنده = اشعری، زهرا
1. تبیین و نقد عاملیت اخلاقی در نظریه یادگیری شناختی اجتماعی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 93-111

زهرا اشعری؛ محمد حسنی