نویسنده = رسولی، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت مشارکتی در سازمان‏ های آموزشی و مؤلفه‏ های آن از دیدگاه اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 103-117

عفت عباسی؛ سعیده رسولی