نویسنده = کشاورز، سوسن
تعداد مقالات: 3
1. تفکر مراقبتی از منظر آیات قرآنی

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-25

هاجر کوهی اصفهانی؛ سوسن کشاورز


2. کاربست مؤلفه های مدیریت جهادی در سازمان های آموزشی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-27

زهره موسی زاده؛ سوسن کشاورز؛ فرشته مقدم


3. مقایسه مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی «کارل پوپر» با آموزه های اسلامی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-137

سوسن کشاورز؛ زهرا نورانی