نویسنده = عباسپور، نفیسه
1. تأثیر اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی دانش‌آموزان دختر شهر اصفهان

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-75

رضاعلی نوروزی؛ کمال نصرتی هشی؛ نفیسه عباسپور؛ میهن حسنی