نویسنده = عبودپور، ملوک
1. رابطه رهبری معنوی و هوش معنوی با توانمندسازی معلمان

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-128

محمدجعفر مهدیان؛ ملوک عبودپور؛ رضا نوروزی کوهدشت