نویسنده = زینال پور، سمیرا
1. پدیدارشناسی شیوه های آموزش مذهبی والدین به کودکان پیش دبستانی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-91

جواد کیهان؛ سمیرا زینال پور