علوم تربیتی از دیدگاه اسلام (EDUS) - اهداف و چشم انداز